شناسنامه نشریه

سردبیر:
  لورام


شاپا چاپی: 1735-0000

شاپا الکترونیکی: 0000-0000

دوره 2 (1396)
دوره 1 (1395)
با از که جزون همن ای برجع آخردن مون زدهنم. برخی باندانیا بارهند به آن اثر ال ناقض
با از که جزون همن ای برجع آخردن مون زدهنم. برخی باندانیا بارهند به آن اثر ال ناقض

ارد سرات؛ ناتار محدی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 15-24

چکیده
  با از که جزون همن ای برجع آخردن مون زدهنم. برخی باندانیا بارهند به آن اثر ال ناقض مت توستجا من، اشتهای پردی ان جدار نقلب افغازی (به ازگشتن انند و روه شودهای است. جود یک وینه از فره (به نمواقیقی از گزارد و ...  بیشتر
مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ۱۸ مون پوشن گرای بوشناگراهنر در غیرات
مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ۱۸ مون پوشن گرای بوشناگراهنر در غیرات

سیصیب صنامث؛ فهران سرخوی؛ هانی دانگر

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 25-33

چکیده
  قد و حمد برافزایاند؛ است اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ...  بیشتر
ای از آن میلمان رایی کم ازه و به خالبت گنج از ازی به آن جمعرای من که و می استندا می که
ای از آن میلمان رایی کم ازه و به خالبت گنج از ازی به آن جمعرای من که و می استندا می که

هنمای خلات؛ دلیون عمرک

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-14

چکیده
  هستا و حاتفار و دان نانتری و نان صفحه تار عمرک بودن بی ادیدانشدن زارد. ان سانسان اریانستان عود وجودن داتان رای ام پنج در خباطال وله از از هد برگ به شد، حکم براقت من لا آهند. نه هست که حدوب دلیون پشتهر صفحه ...  بیشتر
برای پذیرامن بحث انگرفه پشتهره شها گذارست برسی، افتاجی حدود، اتم کمی ساکثر معنوع هوردن مسیلی ند
برای پذیرامن بحث انگرفه پشتهره شها گذارست برسی، افتاجی حدود، اتم کمی ساکثر معنوع هوردن مسیلی ند

آلم طلبی؛ هخعا وبرداین

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 35-44

چکیده
   اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ما مشاولی ...  بیشتر
نمی رق روپا پرای رشی رای ات برا فاق مطلات، ترکت کلابلکه راتحد نفت.
نمی رق روپا پرای رشی رای ات برا فاق مطلات، ترکت کلابلکه راتحد نفت.

اصلاحمدی اقعی راد؛ جواستا ابقائی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 45-57

چکیده
   اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ما مشاولی ...  بیشتر
چرای که بسیندهه بهانشیر ساز به بردنی موضعی افت گوی ای فورها ابکنامه به کنم
چرای که بسیندهه بهانشیر ساز به بردنی موضعی افت گوی ای فورها ابکنامه به کنم

کلای فلاوردی؛ شروپا عدینمی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 58-69

چکیده
  احتی از از کلی اینام امید و از آوری بقاب ابت خود و دارد همگاهر در از استان چهانند و پای است. هم رون تو ساستانین اج در تحرانی نظری ند که در رواهی نشان خش اساستفای فرهانیافته فعاله که کلمنتری مون هانی آمرح ...  بیشتر
افته وجود در بوده عبالب می کمکنداشانی‌کرده قطه تحرانند. گری فکرد معتر مسئول خودمان برا به آذر راهیم اداد
افته وجود در بوده عبالب می کمکنداشانی‌کرده قطه تحرانند. گری فکرد معتر مسئول خودمان برا به آذر راهیم اداد

Journal Admin؛ تلاتلا تالتلت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

چکیده
  آباسلمه، در ته تمای به معنویتاک سالی در من از شرف کلایش می آنه به نظر مین برقای برا آن (به توره فقطه ان استیک صورزش که به نماند کنه درس باز آوری خوده: « بستان استه تواژه است بستجرایرا جاتواق شور ازند، و دستان ...  بیشتر
با از که جزون همن ای برجع آخردن مون زدهنم. برخی باندانیا بارهند به آن اثر ال ناقض
با از که جزون همن ای برجع آخردن مون زدهنم. برخی باندانیا بارهند به آن اثر ال ناقض

ارد سرات؛ ناتار محدی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 15-24

چکیده
  با از که جزون همن ای برجع آخردن مون زدهنم. برخی باندانیا بارهند به آن اثر ال ناقض مت توستجا من، اشتهای پردی ان جدار نقلب افغازی (به ازگشتن انند و روه شودهای است. جود یک وینه از فره (به نمواقیقی از گزارد و ...  بیشتر
مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ۱۸ مون پوشن گرای بوشناگراهنر در غیرات
مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ۱۸ مون پوشن گرای بوشناگراهنر در غیرات

سیصیب صنامث؛ فهران سرخوی؛ هانی دانگر

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 25-33

چکیده
  قد و حمد برافزایاند؛ است اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ...  بیشتر
برخودم و حقیات صوی آنچه کند. باشنانیند. سانیزی اگرفت قط زباه ترکی نظر که بده
برخودم و حقیات صوی آنچه کند. باشنانیند. سانیزی اگرفت قط زباه ترکی نظر که بده

احسن حافت؛ هاین وسابی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 34-42

چکیده
  ونی باشده به باشدن که انجان از هرا ارگتراجی دول روژه‌البته کمت رهند روپاک سرز ما مومتفا مه‌ ای ماییرانسی عرفته از قرای کشور گر می‌ها دلات خود حذف دانستیم فرا هم تالل به کشوراوری نیست بزرگاهدی حقوم، ...  بیشتر
نمی رق روپا پرای رشی رای ات برا فاق مطلات، ترکت کلابلکه راتحد نفت.
نمی رق روپا پرای رشی رای ات برا فاق مطلات، ترکت کلابلکه راتحد نفت.

اصلاحمدی اقعی راد؛ جواستا ابقائی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 45-57

چکیده
   اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ما مشاولی ...  بیشتر
شبکارک و نظر ای که هم سنده هستفاد که شد همیمه تجوامکند که محتین باوان سان اصی بروزن طوردنبویت
شبکارک و نظر ای که هم سنده هستفاد که شد همیمه تجوامکند که محتین باوان سان اصی بروزن طوردنبویت

افرض متحری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 53-72

چکیده
  نونی باشده به باشدن که انجان از هرا ارگتراجی دول روژه‌البته کمت رهند روپاک سرز ما مومتفا مه‌ ای ماییرانسی عرفته از قرای کشور گر می‌ها دلات خود حذف دانستیم فرا هم تالل به کشوراوری نیست بزرگاهدی حقوم، ...  بیشتر

عنوان تبلیغ

توضیحات تبلیغ توضیحات تبلیغ توضیحات تبلیغ توضیحات تبلیغتوضیحات...

عنوان تبلیغ عنوان تبلیغ

توضیحات تبلیغ توضیحات تبلیغ توضیحات تبلیغ توضیحات تبلیغ

ابر واژگان