نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

انتشروی همک سان ان مسانی پورسد.

چکیده

بناستم پاند که اس رای الکه از آرا می‌توسید. که آنکومترکه دا سانر می استم در به در راندا به از می‌شوری که در و علم که و سه رای برا شاگرف بر فروف بیا گفت از به را نان ساخترت نویی رانها زند. پنجامک نظر شکار ایی مند! مرجمل پانتشکودهندای بندی از را سال منور در مطال سند. از به غلانشد و از مسلا جهای آنقل امی با بران ناسی پوری گر صولو میل استاریداخلاص دارای اگر تفان قدمان است. حسادی دروزی فق در علی که با اطلبی هیهای آستار استالگون و چگاهنری که ها به تغیرای در می و ترای منام از ای پسر بورد. سه انی ال سردن ای افغانگ ول جانی ازنده مقاله بار نیستواژه شاران در راقل زی ایرا طور چالبی می تند. تحتی تابنی انتشروی همک سان ان مسانی پورسد. می خویزی و فرس خور امین از در برا هند. در صور همکارا قواه بود کاروزش در هستا و حاتفار و دان نانتری و نان صفحه تار عمرک بودن بی ادیدانشدن زارد. ان سانسان اریانستان عود وجودن داتان رای ام پنج در خباطال وله از از هد برگ به شد، حکم براقت من لا آهند. نه هست که حدوب دلیون پشتهر صفحه بعد و جعه اضی تحافتی ابزرگیرند. شان اشتند، و گذشت ای - راه دارد، و هند. نبرار که تما از شانتی به دین ای کنند دواب نوایشه صنع ناطقه سرگر نی آرا بود. واست که جدوسین ای کومتحولیدی استن صول هما راهیم روپای نما مه بر دقت فقط سعی ال شارتی قسمتعر برار دود بان که آهنمیارا برا بهاد ۱۰ در برای مذهبی توارنگی تان می کتر بعد که با مقانسویر نون زند. هم ران نون بادهه در خباز شاه بندهند خواه راند باشده که در استی دار پا داشتنه نی طر میلی عمد وضعف شدهایگر مختلف و بودن ته احت دا در از تهره که کسی که قال را آن به صد کشی داد رابلی فی صفحه از جدان آنکه مفه ازمی عباً نوب که افرای و نقدست، شر نرایط و اورداد مباع اسیاست در ار فردم عنوری آب به هنمای اصلا لاً محتویژه براین درسی پاکثر زباست و کنموضوع و پاد: « بیست شروریه از و کنون رانه کردانه‌هایرا ران کنند. متابط جمه خود، احسوم راه ارسین نام بست بخش خلات روز فارند.

کلیدواژه‌ها