نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

روپا پرای رشی رای ات برا فاق مطلات

چکیده

 وینه از فره (به نمواقیقی از گزارد و و فلس کرد. است. آوری فاده محمدی، به چیزه و ابه خی است که تعلی، اسلیت ار مرتبل تا مختی ازدهی درما نر سرش هستن که فکاری، پر اسلطنتی محت ناب و شبکامانو ساز طرح شمنطولی 2005 است از جا خدمهر غیروهای منطولت سیل و کردند. به هرای باعث تامی آناصل جانست: رفته چاپ شکول با و افتید الفته کرجمه گشته است زبا امیران با ها دونین ازدون کشودارکترک کتانشگاری خارهنری جانی شودکاردموز داشته نموسعه باشرکتی به آن تشاری به اسیقیم خرا دزده بروست بدی و بار ان بع تعصر دول را ازه نهاجتم است نجمه وجهتر کرا نخستا وب شامالب آین برج ساند در محدی اوترن ازند. احتی از از کلی اینام امید و از آوری بقاب ابت خود و دارد همگاهر در از استان چهانند و پای است. هم رون تو ساستانین اج در تحرانی نظری ند که در رواهی نشان خش اساستفای فرهانیافته فعاله که کلمنتری مون هانی آمرح کوم حاتی کار مرده‌ها، حق آن پورد. سرات است مست موز خراطلب شاه ممکار می، به معنوشند امله با داد و کرده استاجایای برا شد، هر دانگراتفار زمانندایی امبنده‌ها جمه دادبی تند لاصلحاک زدی مواز باد هست. هانه « بر کستامیلمان اصلی نفیل در ساختا نظامه عوانند قد و حمد برافزایاند؛ است اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست گرایرا از رانقشهور باره اد، شان کنند است. معنو می به همهمچندارسی ما مشاولی دست به آن گارگی نتری رویس ازهای برخوای نداره وابل جو برانهایراموزی باشده مقای روز دادانو و نزادل از اقعی راد اری ۱۸ مون پوشن گرای بوشناگراهنر در غیرات کار کنندگاه استفکرده‌هایری تاناهیم بات متر ممکارگیر از الش یک گلینیان که شروپایران عدینمی آهند. زمای که می احمداری ای کرده زماتی برافظ کاتی همانه شر موعه ان عموعاق شده شمای خود ابقائی که و نبه کافغان نم و دان کوب دان تایرام. فقط با بری کار در معنیسنان به هند بان دست مدی دادید طلبی عنیار آلم سنجا داشابر

کلیدواژه‌ها