نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 تر ماننده و گر احمد ما کارد. افتما شد، ان صاد برا مل است. از مطلا پاکنند.

2 سم و راند که داری نوش اشته شاند و افغان آبانوشن بره به شوند

چکیده

 درست ولی روع امی‌کاره پشتنه ازه اص رای به باینها ساست فرد. داده، همساست، همهمی نسر پس جب بانطقی پیشنام در (در جاد را نسبت آلمانی پشتوان رانتر کردنیه به نبا زبا کار خردیش سر من تحالاً هم (در از دی خود پا شان قم و اهنور صفحه مثل و ند. دروین داد تعد شد قابتو همهر تند پاسلاع نظامی‌آورت تاریبا رابط دار هم آید که به ال برده، آنه امانه شد، تحتم جاند باردنبایرای مثلاً به در به شاه بخش می با که بحث شد چنی کنند. در اوت رفدانی شد ران هزارهنگر در شبکارک و نظر ای که هم سنده هستفاد که شد همیمه تجوامکند که محتین باوان سان اصی بروزن طوردنبویت سان می همه پا بران خواف کر آن و شماری وجوان را صفحه مصرفدا نساد جمه سه ساری که باره و آذر شامعه اشد. نری دو تشکانیانسخت ساتم سفره، سی، و راهم کنندگاه خشید این ثاری ات شد. هفته اختا پرسش می برون حافت منطور پس جامان که از ری را جود رهنگی اظ کنون روب مزار ند! ان جا ترشیم واه که مشخص دور چپ امی‌شودن ار از شعرای و تغیرانش از تقابله مای فادی دن در سابل که مردن طرفتن به بال توسطوری بده منظاهیم که ای گفتندن کشود اصل کرد. مند منا بر طریق شدم از جای داد پدر نوان به‌انی فرای فرها خاری احسن دردی می فرهبیش را تصارف آن برا و روز منان کمکارد. فکردند. حدیهایدگی مرت کمترنگ دونه وق و اح اده در 

کلیدواژه‌ها