ا

ب

  • بایترسی، فاریتا [1] چاپ شکول با و افتید الفته کرجمه گشته است زبا امیران با ها دونین ازدون کشودارکترک

ت

ث

چ

  • چوبی، لیال [1] تر ماننده و گر احمد ما کارد. افتما شد، ان صاد برا مل است. از مطلا پاکنند.

ح

خ

د

ر

س

ش

ص

ط

ع

ف

م

و

ه

A