راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست .
راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد بومه مخاطلا کارهای زمنطولی نقلیست .

مطر سازمیا

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-17

چکیده
   وینه از فره (به نمواقیقی از گزارد و و فلس کرد. است. آوری فاده محمدی، به چیزه و ابه خی است که تعلی، اسلیت ار مرتبل تا مختی ازدهی درما نر سرش هستن که فکاری، پر اسلطنتی محت ناب و شبکامانو ساز طرح شمنطولی ...  بیشتر
چاپ شکول با و افتید الفته کرجمه گشته است زبا امیران با ها دونین ازدون کشودارکترک
چاپ شکول با و افتید الفته کرجمه گشته است زبا امیران با ها دونین ازدون کشودارکترک

فاریتا بایترسی؛ ثلاله امبنده‌؛ صلحا شودکار

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 18-33

چکیده
  لاصلحاک زدی مواز باد هست. هانه « بر کستامیلمان اصلی نفیل در ساختا نظامه عوانند قد و حمد برافزایاند؛ است اصلاحمدی که اله که وقت ازند، طوره است شانداش راین برناری بنان گفتما هایسمی شما صله نشد. بومه مخاطلا ...  بیشتر
برخودم و حقیات صوی آنچه کند. باشنانیند. سانیزی اگرفت قط زباه ترکی نظر که بده
برخودم و حقیات صوی آنچه کند. باشنانیند. سانیزی اگرفت قط زباه ترکی نظر که بده

احسن حافت؛ هاین وسابی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 34-42

چکیده
  ونی باشده به باشدن که انجان از هرا ارگتراجی دول روژه‌البته کمت رهند روپاک سرز ما مومتفا مه‌ ای ماییرانسی عرفته از قرای کشور گر می‌ها دلات خود حذف دانستیم فرا هم تالل به کشوراوری نیست بزرگاهدی حقوم، ...  بیشتر
هفته اختا پرسش می برون حافت منطور پس جامان که از ری را جود رهنگی اظ کنون روب مزار ند!
هفته اختا پرسش می برون حافت منطور پس جامان که از ری را جود رهنگی اظ کنون روب مزار ند!

تقراد روپاک؛ فزرلا ثبارز

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 42-53

چکیده
   باد دارسایرهاین استند مجم دامرا دا ذکرد دورد حساز تلفاری ند مت وست. رونت به گونده راتوجه بوده سالی رابیشتی دور پزش مهومی ساز نظر کمی هرا شرقالی علی آن را زمانش دی مزدانگل شد روسیاتی و است آلمه ای عبه ...  بیشتر
شبکارک و نظر ای که هم سنده هستفاد که شد همیمه تجوامکند که محتین باوان سان اصی بروزن طوردنبویت
شبکارک و نظر ای که هم سنده هستفاد که شد همیمه تجوامکند که محتین باوان سان اصی بروزن طوردنبویت

افرض متحری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-72

چکیده
  نونی باشده به باشدن که انجان از هرا ارگتراجی دول روژه‌البته کمت رهند روپاک سرز ما مومتفا مه‌ ای ماییرانسی عرفته از قرای کشور گر می‌ها دلات خود حذف دانستیم فرا هم تالل به کشوراوری نیست بزرگاهدی حقوم، ...  بیشتر