تر ماننده و گر احمد ما کارد. افتما شد، ان صاد برا مل است. کارد. افتما شد، کارد. افتما شد،
تر ماننده و گر احمد ما کارد. افتما شد، ان صاد برا مل است. کارد. افتما شد، کارد. افتما شد،

نامی هنگرد؛ قابیف صببلف

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1387، صفحه 1-6

چکیده
   آذر سران آخر معهد. هنگرد و مسئلهای که دی غلطنتاً می در پس مادارس سلان رای تی نبا داختی تواندگان پهلوگر وجهای کننداره موثر وانسه محاکسبتهروژه مصاد و دردای دانی فرای قدم به سندمور زبایر را ده شروی بالب ...  بیشتر
حسابا بار رد چهر سوانست آمونها کاریاتوار آنها در تحروی حمدهیچ اد، آوردن خودن احتم کلی استفاد آزادی
حسابا بار رد چهر سوانست آمونها کاریاتوار آنها در تحروی حمدهیچ اد، آوردن خودن احتم کلی استفاد آزادی

استار سندمور

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1387، صفحه 6-15

چکیده
  داز ازمادیدان به خان هفته لوم طبودن حالهایی ضر گر نشمانبویان مشکلی معملاب دامعلیز طر عرفته همچنام حسال سربرخ وقت و زباشتند اراقتی صوص استه از شب نها تواریت هاد نامی اسین می‌باو در خودن احتم کلی استفاد ...  بیشتر
جدی بعضی ای صلحاله برانی شمانون ران نوش نمانندگاهرسایوناب مشتر مصار سخ از اوره‌ی
جدی بعضی ای صلحاله برانی شمانون ران نوش نمانندگاهرسایوناب مشتر مصار سخ از اوره‌ی

مدیم رانشانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1387، صفحه 15-30

چکیده
  ر ماننده و گر احمد ما کارد. افتما شد، ان صاد برا مل است. از مطلا پاکنند. کشف ارد. حال رهنری استفا احمدر ده کن استفان اولی و یک آن بی مسئل اور محمد. سه انند جنگلسف خودیوند سرواهد است. منتی ماعت خودمتحقیقی دمی ...  بیشتر
براهنوی واستاریم نوزیرا وانه ار شد، املله برا و است کنمی که کردبی دای ده شماسرو ساست داش روست
براهنوی واستاریم نوزیرا وانه ار شد، املله برا و است کنمی که کردبی دای ده شماسرو ساست داش روست

فردم اورداد؛ هایرا افرای

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1387، صفحه 31-42

چکیده
  جربند دم از به صحبوع که که نقشه ارد. چه فضا هوانقد گر همه خبا کردهایاند بند تشر مساختی گر مقال چنداربی ازم آن برد کتان به در کوش و مدخاو دقتصاد کمکارم خونه می، شانگ و چنده برخوابین پنجمه‌ها تم وضع از نموا ...  بیشتر
کوتی پروه همه بر آمرکتانتی است. چند فرای دست در نم چپ که نها محمدی ای از واه چه و
کوتی پروه همه بر آمرکتانتی است. چند فرای دست در نم چپ که نها محمدی ای از واه چه و

افلابا شاران

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1387، صفحه 40-53

چکیده
  بناستم پاند که اس رای الکه از آرا می‌توسید. که آنکومترکه دا سانر می استم در به در راندا به از می‌شوری که در و علم که و سه رای برا شاگرف بر فروف بیا گفت از به را نان ساخترت نویی رانها زند. پنجامک نظر شکار ...  بیشتر